ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Βεβαίωση αθλητικής ικανότητας από καρδιολόγο, (κάρτα υγείας Αθλητή με 1 φωτογραφία επάνω δεξιά και σφραγίδα γιατρού, κατεβάστε την εδώ) .
Πιστοποιητικό γέννησης με ταυτοπροσωπία (με 1 φωτογραφία πάνω δεξιά) και επικύρωση από ΚΕΠ.
2 Φωτογραφίες
Αίτηση εγγραφής /επανεγγραφής (κατεβάστε την εδώ) (English Form)

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΧΟΛΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑ